fbpx

Regulamin sprzedaży Pawlikowska Foto

czyli Q&A o tym jak przebiega proces zakupowy

Najważniejsze informacje:

 1. Na stronie pawlikowskafoto.pl możesz kupić e-booki, nagrania audio i video oraz inne produkty elektroniczne, a także konsultacje on-line, zwane dalej produkty/usługi.
 2. Produkty/usługi są sprzedawane przez PawlikowskaFoto Katarzyna Pawlikowska, Aleja Zwycięstwa 91/127 42-520 Dąbrowa Górnicza, NIP 6292284710, zwana dalej Sprzedawcą. Możesz skontaktować się ze mną e-mailowo pisząc na adres kontakt@pawlikowskafoto.pl lub telefonicznie: 692 155 655.
 3. Zakup produktu/usługi może dokonać wyłącznie Użytkownik, którego miejsce zamieszkania lub siedziba znajdują się na terenie Polski.
 4. Podstawowe pojęcia:
 • Użytkownikiem jest osoba dokonującą zakupu produktu/usługi, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 • Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością zawodową lub gospodarczą
 • Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video),
 1. Warunki realizacji umowy określa niniejszy Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu/usługi.
 2. Umowa na produkty/usługi zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty przez Użytkownika.
 3. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa. Sprzedaż
 4. Płatności będą dokonywane za pośrednictwem serwisu Przelewy24 prowadzonego przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, KRS 0000347935

Zasady korzystania z zakupionych materiałów

 1. Aby rozpocząć korzystanie z zakupionych produktów/usług Użytkownik musi dokonać płatności poprzez dokonanie wpłaty za pośrednictwem przelewu bankowego.
 2. W tym celu należy:
 • wybrać usługę/produkt, który chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie poprzez kliknięcie „dodaj do koszyka”.
 • następnie należy przejść dalej zgodnie z instrukcjami
 • uzupełnić formularz zamówienia
 • potwierdzić chęć dokonania płatności za produkt i dokonać płatności.

Dokonanie skutecznej płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy.

Zasady korzystania z produktów (e-booki, nagrania audio/video itp.):

 1. Zakupiony przez Użytkownika produkt będzie udostępniony Użytkownikowi niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności.
 2. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego konsultacje e-mailowe, konsultacje zostaną przeprowadzone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych po przesłaniu materiału do oceny.

Odstąpienie od umowy:

 1. W przypadku gdy Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu zakupionego produktu/usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje.
 2. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraził zgody na powyższe, Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w pkt 2 Regulaminu.

Zasady wnoszenia reklamacji:

 1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości usługi i produkty.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów/usług.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@pawlikowskafoto.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

Warunki techniczne:

 1. Aby uzyskać dostęp do e-booka czy innych zakupionych produktów/usług konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.
 2. Z uwagi na to, że zakupione produkty mogą być w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4*, Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.

Postanowienia końcowe:

 1. W ramach korzystania z produktów/usług zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym.
 2. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji:

Konsument ma możliwość zwrócenia się do:

 • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
 • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 • powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
 • skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.
 2. Do spraw nieuregulowanych stosuje się Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.